Category Archives: ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

Published by:

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร กันธาพรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมให้หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อรับการโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป

Published by:

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

Published by:

การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

วันที่ 30 เมษายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการศึกษา ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต และเพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชา  เพิ่มรายวิชาตามความต้องการของผู้ประกอบการ  และปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ประกอบการ

Published by:

โครงการ “การปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ.2561” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ในวันที่ 26 เมษายน 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการศึกษา ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต และเพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชา  เพิ่มรายวิชาตามความต้องการของผู้ประกอบการ  และปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ประกอบการ

Published by:

โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาประมง

ในวันที่ 24 เมษายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาประมง โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการศึกษา ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต และเพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชา  เพิ่มรายวิชาตามความต้องการของผู้ประกอบการ  และปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ประกอบการ

 

 

Published by:

โครงการ “การปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ.2561” สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

ในวันที่ 18 เมาายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดโครงการ “การปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ.2561” หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

ขอแสดงความยินดี กับท่านอาจารย์บัณฑิต สุริยวงศ์พงศา ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง(ภาคนิทัศน์) ในงาน การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดี กับท่านอาจารย์บัณฑิต สุริยวงศ์พงศา ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง(ภาคนิทัศน์) จากการนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง ” การออกแบบและสร้างเครื่องชั่งและบรรจุข้าวแบบกึ่งอัตโนมัติ “ในงาน การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Published by:

กิจกรรมวันสงกรานต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ ชั้น 1 อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ นำโดยท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา ได้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ โดยที่ถือว่าวันสงกรานต์นั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย

Published by:

วันสงกรานต์ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.09 น. ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

 

Published by:

วันสงกรานต์ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

วันที่ 10 เมษายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน เมื่อวัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์และบุคลากรทุกคน ที่ถือว่าวันสงกรานต์นั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย

Published by:

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์อัดชา เหมันต์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน Thailand Innovation Hubs 4.0S ณ รอยัล พารากอน

ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561 งาน Thailand Innovation Hubs 4.0S ณ รอยัล พารากอน ชั้น 5 สยามพารากอน ซึ่งจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยจับคู่กับผู้ประกอบการในลักษณะ Translational Research และ Startup โดยแสดงนิทรรศการผลงานโครงการ Innovation Hubs ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ในกลุ่มเรื่อง Agriculture and Food, Ageing Society, Creative Economy, Bioenergy, Smart City, KU Innovation 4.0 เป็นต้น ภายในงานดังกล่าว ชมผลงานนวัตกรรมเมืองแห่งอนาคต เกษตรสมัยใหม่ นวัตกรรมเพ่อสุขภาพผู้สูงวัย ก๊าซชีวภาพอัดสำหรับยานยนต์ สินค้า Thai Life Style ฟังเสวนา ร่วมเจรจาธุรกิจ และติดตามโชว์สุดพิเศษในมิติใหม่ของธุรกิจสร้างสรรค์
โดย นายอัดชา เหมันต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ถูกคัดเลือกจากโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ขึ้นเวทีใหญ่เพื่อ Pitching ในหัวข้อ ผลิตชุดไถหัวหมูติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาด 30-50แรงม้า เพื่อใช้ในการไถกลบตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

Published by:

โครงการปฐมนิเทศการฝึกงานภายนอกของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการ“การปฐมนิเทศการฝึกงานภายนอกของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560”โดยมี อาจารย์ศิวาพร สีดาบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้ยังได้รับฟังคำกล่าวรายงานจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร กันธาพรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ว่า เนื่องจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จะต้องออกฝึกงานภายนอกยังสถานประกอบการทั้งในและต่างจังหวัด  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญในภาคปฏิบัติและนำความรู้ที่ได้จาก การฝึกปฏิบัติงานภายนอกมาใช้ในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และนำผลการฝึกงานของนักศึกษาที่ได้มาใช้ในการประเมินการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน ให้สามารถผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรที่มีองค์ความรู้ และมีความสามารถตรงตามความต้องการของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องได้จริง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร 14 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

โครงการปัจฉิมเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560” โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ  ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 15  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

ประชุมอาจารย์สายวิชาการและนักวิชาการศึกษา

ข่าวการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม

ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมอาจารย์สายวิชาการและนักวิชาการศึกษา  เพื่อชี้แจงรายละเอียดสำหรับการเบิกจ่ายพัสดุเพื่องานวิจัยฯ เพื่อให้อาจารย์ที่ทำงานวิจัยได้ทราบถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุเพื่องานวิจัย ได้อย่างถูกต้อง

โดยมีท่านอาจารย์ศิวาพร สีดาบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วยท่าน ผศ.ดร.สมจิตร กันธาพรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ณ ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร 14 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)

 

Published by: