Category Archives: ภาพกิจกรรม

โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันราชภัฎในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร กันธาพรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ต้อบรับคณะผู้ร่วมเดินทาง “โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันราชภัฎในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวุตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการทำงานเชิงพัฒนาร้วมกัน และเป้นการรวมพลังทำงานที่สรา้งผลลัพธ์และคุณค่ามากกว่าที่จะทำงานเป็นองค์กรเดียว ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยี นำไปสู่การทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย กับสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยท่าน

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติเวธ ขันติยชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรัตน์ เงินเย็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

3.นางสาวณัฏฐา ศักดิ์ศิลาพร นักวิชาการศึกษา หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.นางสาวเสาวนา เสียงสนั่น หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Published by:

Most Station ตอน กุ้งก้ามกรามลำปาว โดย ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย เรื่องเด่น
Published by:

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3” ในวันที่ 25 – 26 มกราคม 2560

ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

เวลา 09.00 น. ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย ขึ้นรับโล่เกียรติคุณ ในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3” ณ เวทีกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้หลายประเภท อาทิเช่น การแข่งขันทักษะทางด้านการประมง ,การแข่งขันทักษะทางด้านพืช,การแข่งขันทักษะทางด้านสัตว์, การแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร เป็นต้น

Published by:

“การแข่งขันทักษะการฟาดแส้ ครั้งที่ 3” ในงานเกษตรสุรนารี ประจำปี 2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันทักษะการฟาดแส้ ครั้งที่ 3” ในงานเกษตรสุรนารี ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชชสีมา

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม 2 คน คือ

1.อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ผกาเชิด

2.อาจารย์ ดร.จิระนันท์ อินทรีย์

และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 7 คน โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้

นางสาวไพลิน ปิดตาทะนัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการฟาดแส้เสียงดังต่อเนื่อง

นายชัชนัน สุระขันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการฟาดแส้เพื่อทำลายเป้า

นายธวัชชัย พิมพ์โชว์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการฟาดแส้เสียงดังต่อเนื่อง

Published by:

นักศึกษาสาธารณะรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ในวันที่ 10 มกราคม 2561 นักศึกษาสาธารณะรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เพื่ออวยพรและขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 แก่นักศึกษา ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

ประมวลภาพ โครงการทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานงานกีฬา และภาพบรรยากาศงานกีฬาสัมพันธ์มหวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

โครงการทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานงานกีฬา และภาพบรรยากาศงานกีฬาสัมพันธ์มหวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561  ในวันที่ 28 ธันวามคม 2560 จัดขึ้น ณ   อาคารกิจการนักศึกษา มหาิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

สวัสดีครับใหม่ 2018 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

Published by:

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8/2560

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2560 โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

โดยก่อนเริ่มการประชุม ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้มอบของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ แก่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ คุณวันชัย ถวิลไพร, คุณรัตติกร รัตนบุดตา, และคุณสำนัก กายาผาด

Published by:

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 22 ธันวาคม 2560  ผศ.ดร.นันทิยา สวุรรณปัญญา คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมท่านรองคณบดี และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งขอพรปีใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคล

Published by:

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561ท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 21 ธันวาคม 2560  ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ท่าน ดร.ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และคณาจารย์ บุคลากร  ได้มอบกระเช้าปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ ท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อขอพรในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561

Published by:

อบรมโครงการ “เพิ่มพูนทักษะการแปรรูปสัตว์น้ำ : ผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา”

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดอบรมโครงการ  “เพิ่มพูนทักษะการแปรรูปสัตว์น้ำ : ผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา” โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการอบรมโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จาก ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง เป้นวิทยากรให้ความรู้การอบรมโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดขึ้น ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

Published by:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์และระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งขั้นพื้นฐาน”

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์และระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งขั้นพื้นฐาน” โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การอบรมโครงการในครั้งนี้มีคุณครู และน้องๆนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 20 โรงเรียน 90 คน เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้น ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560ถึง 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

Published by:

คณบดี พบนักศึกษาต่างประเทศ

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้พบปะกับนักศึกษาต่างประเทศ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่านได้ให้โอวาสแก่นักศึกษา พร้อมทั้งพูดคุยถึงผลการเรียนของนักศึกษา หลังจากจบเทอมแรกในปีการศึกษา 2560 และแนะนำการใช้ชีวิตประจำวันในรั้วมหาวิทยาลัยด้วย

Published by:

สู่ขวัญข้าว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการ “สู่ขวัญข้าว”โดยมี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ เพื่อเรียกขวัญพระแม่โพสพที่ตกหล่นตามท้องนาขึ้นสู่ยุ้งฉาง บูชาพระแม่โพสพ ป้องกันศัตรูพืชและสัตว์ทำลาย เพื่อให้ได้ผลผลิตมากในปีต่อไป ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี สืบไป

Published by:

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “การลงแขกเกี่ยวข้าว”

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “การลงแขกเกี่ยวข้าว”  โดยมีท่านอาจารย์ สายัญ  พันธ์สมบูรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดโครงการครั่งนี้ เพื่อผลิตนักศึกษาให้มีทักษะการปฎิบัติตามระบบกลไกพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติโดยมีการศึกษาและแสวงหาองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเพื่อกำหนดอัตลักษณ์พื้นฐานของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพคือ

“เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช และมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ”  และเพื่อเป็นการสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันงดงามของบรรพบุรุษเอาไว้ ให้คงอยู่สืบไป