Category Archives: ภาพกิจกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์”

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์”
ที่จัดขึ้น ในวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 ในงานรับบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ต่อไป

Published by:

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษาในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น ๙ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

พิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

Published by:

ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Grand Champion) การแข่งขันหุ่นยนต์ TURTLE BOT ระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Grand Champion) การแข่งขันหุ่นยนต์ TURTLE BOT ระดับนานาชาติ   ในงาน รายการ ITC-CSCC 2018 (Robotic Contest)

นายอุทัย ธารพรศรี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมกับอาจารย์รณชัย สังหมื่นเม้า และอาจารย์สรายุทธ กรวิรัตน์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้นำนักศึกษาคนเก่ง ได้แก่

1.นายมานพ คำประเทือง

2.นายวิธวินท์ ยลพันธุ์

3.นายจักรพรรดิ์ อามาตย์

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมงานการแข่งขันแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published by:

โครงการเกษตรอินทรีย์เทคโนโลยีอัจฉริยะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการเกษตรอินทรีย์เทคโนโลยีอัจฉริยะ นำโดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณะคณาจารย์ ได้ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานพื้นที่ที่รองรับเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอวังน้ำเขียว เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 เพื่อการออกแบบหลักสูตรการผลิตบุคลากรภาคการเกษตร รวมถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคต กับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพมหานครและ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ (ส.ป.ก.)

Published by:

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561 และมีคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้   จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

โครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “การลงแขกดำนา”

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาัลยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “การลงแขกดำนา” เพื่อรักษาประเพณีการลงแขกดำนา สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมี่ทาน รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ มากว่า 60 คน จัดขึ้น ณ แผนกนาข้าว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

Published by:

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่  โดยภายในงาน มีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นศิริมงคล ต้อนรับน้องๆ เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยฯ