Category Archives: ภาพกิจกรรม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษาในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น ๙ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

พิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

Published by:

ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Grand Champion) การแข่งขันหุ่นยนต์ TURTLE BOT ระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Grand Champion) การแข่งขันหุ่นยนต์ TURTLE BOT ระดับนานาชาติ   ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ในงาน รายการ ITC-CSCC 2018 (Robotic Contest) ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published by:

โครงการเกษตรอินทรีย์เทคโนโลยีอัจฉริยะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการเกษตรอินทรีย์เทคโนโลยีอัจฉริยะ นำโดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณะคณาจารย์ ได้ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานพื้นที่ที่รองรับเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอวังน้ำเขียว เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 เพื่อการออกแบบหลักสูตรการผลิตบุคลากรภาคการเกษตร รวมถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคต กับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพมหานครและ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ (ส.ป.ก.)

Published by:

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561 และมีคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้   จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

โครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “การลงแขกดำนา”

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาัลยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “การลงแขกดำนา” เพื่อรักษาประเพณีการลงแขกดำนา สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมี่ทาน รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ มากว่า 60 คน จัดขึ้น ณ แผนกนาข้าว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

Published by:

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่  โดยภายในงาน มีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นศิริมงคล ต้อนรับน้องๆ เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยฯ

Published by:

โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ฝ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561  ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้   เพื่อให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าใจในเรื่องระบบการเรียนการสอน เข้าใจในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเรื่องการจัดกิจกรรมของคณะฯ

Published by:

โครงการสืบสานประเพณีไทย ปลูกฝังจิตใจใฝ่ธรรมะ

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย ปลกฝังจิตใจใฝ่ธรรมะ โดยในช่วงเช้า มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  ในเวลา 10.30 น. เป็นการแข่งขันการตำส้มตำลีลาของบุคลากรในคณะฯ และอีกหนึ่งกิจกรรม คือ การแข่งขันการประกวดร้องเพลงของบุคลากร เพื่อสงเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีของชนชาวไทยสืบไป