Category Archives: ปฏิทินกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นตัวแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดโครงการค่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี อาจารย์สายัญ พันธ์สมบูรณ์ หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ เพื่อเป็นในการเรียนการสอนของโรงเรียน

Published by:

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2561

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 13 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายบุญถม ทับสมบัติ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการประชุม นายเฉลิมชัย จงสมชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้ทรางคุณวุฒิ นางเกศวดี โคตรภูเวียง ผู้ทรงคุณวุฒิ รองคณบดี หัวหน้าสาขา และตัวแทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุม

Published by:

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2/2561

Published by:

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ กลุ่มปรับปรุงพันธุ์และสรีรวิทยา ประจำปี 2561 ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7

ดร.จิรัฐติ ธรรมศิริ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้รับการคัดเลือกรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ กลุ่มปรับปรุงพันธุ์และสรีรวิทยา ประจำปี 2561 ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7  ตามที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ และสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านสัตวศาสตร์/สัตวบาล/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/ประมง(สัตว์น้ำ) กว่า 30 แห่งทั่วประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการผลิตสัตว์อย่างชาญฉลาดสู่ประเทศไทย 4.0″(Chances and Challenges of smart animal production for Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 21- 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดการประชุมดังกล่าวได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาสัตวศาสตร์ของประเทศไทย จึงเห็นควรให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง

Published by:

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษาในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น ๙ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 2- 3 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อการตวรจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์และเป้าหมาย เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะ  ของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้ทราบสถานภาพของคณะเทคโนโลยีอตสาหกรรมเกษตร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาไปสู่เกณฑ์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป

 

 

Published by:

พิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

Published by:

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561 และมีคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้   จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่  โดยภายในงาน มีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นศิริมงคล ต้อนรับน้องๆ เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยฯ

Published by:

โครงการสืบสานประเพณีไทย ปลูกฝังจิตใจใฝ่ธรรมะ

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย ปลกฝังจิตใจใฝ่ธรรมะ โดยในช่วงเช้า มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  ในเวลา 10.30 น. เป็นการแข่งขันการตำส้มตำลีลาของบุคลากรในคณะฯ และอีกหนึ่งกิจกรรม คือ การแข่งขันการประกวดร้องเพลงของบุคลากร เพื่อสงเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีของชนชาวไทยสืบไป