Category Archives: ข่าวการศึกษา

สโมสรนักศึกษา

วันที่ 23 มกราคม 2562 อาจารย์อนุชา พิมศักดิ์ รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย นำนายกรวิชญ์ เหลี่ยมสิงขร ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นายเอกรินทร์ สารีพัว รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และทีมสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในอนาคต

Published by:

ภาพกิจกรรมค่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ภาพกิจกรรมค่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ** ภาพทั้งหมดสามารถดูได้ที่  https://www.facebook.com/agro.ksc.7/?ref=bookmarks นะคะ

Published by:

พิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นตัวแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดโครงการค่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี อาจารย์สายัญ พันธ์สมบูรณ์ หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ เพื่อเป็นในการเรียนการสอนของโรงเรียน

Published by:

รับโอวาทก่อนออกเดินทาง ออกค่ายวิชาการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากร เข้าพบ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อรับโอวาทก่อนออกเดินทาง ออกค่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Published by:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี 4-5 ปี TCAS)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี 4-5 ปี TCAS)

Published by:

กิจกรรมแสดงบอร์ดนิทรรศการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่าเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ทำเนียบรัฐบาล มีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งรัฐบาลกำหนดจัดงานและกิจการเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ ท้องสนามหลวง และกำหนดให้ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ จัดกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

โดยให้สถานศึกษา ดำเนินกิจกรรมแสดงบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง ประกอบด้วย ด้วย
1) พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ
2)พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
3) พระบิดาแห่งฝนหลวง
4) พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
5) พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย
6) พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย
7) พระบิดาแห่งการวิจัยไทย
😎 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และ
9) พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินกิจกรรมแสดงบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน ศาสตร์ที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย โดยทรงพระราชดำริและทรงดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าว ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังพระวรกายในการปรับใช้ผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา อาทิ การฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจและความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม ทรงค้นคิดวิธีเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำนาขั้นบันได โครงการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาความแห้งแล้ง การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เรียกว่า “แกล้งดิน” การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี สู่เกษตรกรที่เรียกว่า “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” ทรงพระราชทานที่ดินเพื่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวทรงเป็นองค์อุปถัมภ์องค์กรวิจัยและพัฒนาข้าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ และพระราชทานทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาข้าวให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด

 

Published by:

กิจกรรมร้องเพลงชาติเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 เนื่องในวันเฉลิมฯ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมใจน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เข้าร่วมจัดกิจกรรมร้องเพลงชาติเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมฯ สร้างความตระหนักความสำคัญวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 

 

Published by:

ปฏิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์(แก่งดอนกลาง) รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑

Published by:

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

>>คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๑ นำทีมโดย นางสาวิภา รัตนกร รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

>>จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๑ วันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Published by:

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2/2561

Published by:

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ กลุ่มปรับปรุงพันธุ์และสรีรวิทยา ประจำปี 2561 ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7

ดร.จิรัฐติ ธรรมศิริ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้รับการคัดเลือกรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ กลุ่มปรับปรุงพันธุ์และสรีรวิทยา ประจำปี 2561 ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7  ตามที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ และสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านสัตวศาสตร์/สัตวบาล/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/ประมง(สัตว์น้ำ) กว่า 30 แห่งทั่วประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการผลิตสัตว์อย่างชาญฉลาดสู่ประเทศไทย 4.0″(Chances and Challenges of smart animal production for Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 21- 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดการประชุมดังกล่าวได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาสัตวศาสตร์ของประเทศไทย จึงเห็นควรให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง

Published by: