Category Archives: ข่าวการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

Published by:

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร กันธาพรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมให้หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อรับการโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป

Published by:

การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

วันที่ 30 เมษายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการศึกษา ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต และเพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชา  เพิ่มรายวิชาตามความต้องการของผู้ประกอบการ  และปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ประกอบการ

Published by:

โครงการ “การปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ.2561” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ในวันที่ 26 เมษายน 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการศึกษา ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต และเพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชา  เพิ่มรายวิชาตามความต้องการของผู้ประกอบการ  และปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ประกอบการ

Published by:

โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาประมง

ในวันที่ 24 เมษายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาประมง โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการศึกษา ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต และเพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชา  เพิ่มรายวิชาตามความต้องการของผู้ประกอบการ  และปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ประกอบการ

 

 

Published by:

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) บุญโฮมฟาร์ม กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ในวันที่ 24 เมษายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดงาน การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระหว่าง บุญโฮมฟาร์ม นำโดยนายนายสุพงษ์ วรวงษ์ กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ในครั้งนี้ เพื่อผลิตกำลังคนรองรับการผลิตและอุตสาหกรรมประมง ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์ทางการผลิตและอุตสาหกรรมประมง และแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันศึกษา

Published by:

โครงการ “การปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ.2561” สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

ในวันที่ 18 เมาายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดโครงการ “การปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ.2561” หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

โครงการปฐมนิเทศการฝึกงานภายนอกของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการ“การปฐมนิเทศการฝึกงานภายนอกของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560”โดยมี อาจารย์ศิวาพร สีดาบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้ยังได้รับฟังคำกล่าวรายงานจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร กันธาพรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ว่า เนื่องจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จะต้องออกฝึกงานภายนอกยังสถานประกอบการทั้งในและต่างจังหวัด  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญในภาคปฏิบัติและนำความรู้ที่ได้จาก การฝึกปฏิบัติงานภายนอกมาใช้ในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และนำผลการฝึกงานของนักศึกษาที่ได้มาใช้ในการประเมินการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน ให้สามารถผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรที่มีองค์ความรู้ และมีความสามารถตรงตามความต้องการของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องได้จริง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร 14 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

ประชุมอาจารย์สายวิชาการและนักวิชาการศึกษา

ข่าวการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม

ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมอาจารย์สายวิชาการและนักวิชาการศึกษา  เพื่อชี้แจงรายละเอียดสำหรับการเบิกจ่ายพัสดุเพื่องานวิจัยฯ เพื่อให้อาจารย์ที่ทำงานวิจัยได้ทราบถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุเพื่องานวิจัย ได้อย่างถูกต้อง

โดยมีท่านอาจารย์ศิวาพร สีดาบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วยท่าน ผศ.ดร.สมจิตร กันธาพรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ณ ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร 14 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)

 

Published by:

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครเรียน

ประกาศรับสมัคร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี หลักสูตร 3 ปี เทียบโอนรายวิชา  >>Download Fiel

รับสมัคร : วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สมัครทางเว็บไซต์ได้ที่ : www.admission.ksu.ac.th

http://admission.ksu.ac.th/admis2561/frm_Add.php
————————————–
สมัครด้วยตนเองได้ที่
– กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)
โทร. 043-602-053
– แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)
โทร. 086-458-4365
เวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 10 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี เทียบโอนรายวิชา จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร

ระดับปริญญาตรี (อส.บ.) หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

  • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
  • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

ระดับปริญญาโท (วท.ม.)  จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Published by:

โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันราชภัฎในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร กันธาพรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ต้อบรับคณะผู้ร่วมเดินทาง “โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันราชภัฎในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวุตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการทำงานเชิงพัฒนาร้วมกัน และเป้นการรวมพลังทำงานที่สรา้งผลลัพธ์และคุณค่ามากกว่าที่จะทำงานเป็นองค์กรเดียว ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยี นำไปสู่การทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย กับสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยท่าน

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติเวธ ขันติยชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรัตน์ เงินเย็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

3.นางสาวณัฏฐา ศักดิ์ศิลาพร นักวิชาการศึกษา หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.นางสาวเสาวนา เสียงสนั่น หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Published by:

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3” ในวันที่ 25 – 26 มกราคม 2560

ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

เวลา 09.00 น. ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย ขึ้นรับโล่เกียรติคุณ ในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3” ณ เวทีกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้หลายประเภท อาทิเช่น การแข่งขันทักษะทางด้านการประมง ,การแข่งขันทักษะทางด้านพืช,การแข่งขันทักษะทางด้านสัตว์, การแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร เป็นต้น

Published by:

“การแข่งขันทักษะการฟาดแส้ ครั้งที่ 3” ในงานเกษตรสุรนารี ประจำปี 2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันทักษะการฟาดแส้ ครั้งที่ 3” ในงานเกษตรสุรนารี ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชชสีมา

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม 2 คน คือ

1.อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ผกาเชิด

2.อาจารย์ ดร.จิระนันท์ อินทรีย์

และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 7 คน โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้

นางสาวไพลิน ปิดตาทะนัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการฟาดแส้เสียงดังต่อเนื่อง

นายชัชนัน สุระขันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการฟาดแส้เพื่อทำลายเป้า

นายธวัชชัย พิมพ์โชว์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการฟาดแส้เสียงดังต่อเนื่อง

Published by:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์และระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งขั้นพื้นฐาน”

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์และระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งขั้นพื้นฐาน” โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การอบรมโครงการในครั้งนี้มีคุณครู และน้องๆนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 20 โรงเรียน 90 คน เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้น ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560ถึง 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

Published by: