Category Archives: ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครเรียน

ประกาศรับสมัคร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี หลักสูตร 3 ปี เทียบโอนรายวิชา  >>Download Fiel

รับสมัคร : วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สมัครทางเว็บไซต์ได้ที่ : www.admission.ksu.ac.th

http://admission.ksu.ac.th/admis2561/frm_Add.php
————————————–
สมัครด้วยตนเองได้ที่
– กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)
โทร. 043-602-053
– แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)
โทร. 086-458-4365
เวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 10 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี เทียบโอนรายวิชา จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร

ระดับปริญญาตรี (อส.บ.) หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

  • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
  • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

ระดับปริญญาโท (วท.ม.)  จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Published by:

โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันราชภัฎในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร กันธาพรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ต้อบรับคณะผู้ร่วมเดินทาง “โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันราชภัฎในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวุตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการทำงานเชิงพัฒนาร้วมกัน และเป้นการรวมพลังทำงานที่สรา้งผลลัพธ์และคุณค่ามากกว่าที่จะทำงานเป็นองค์กรเดียว ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยี นำไปสู่การทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย กับสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยท่าน

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติเวธ ขันติยชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรัตน์ เงินเย็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

3.นางสาวณัฏฐา ศักดิ์ศิลาพร นักวิชาการศึกษา หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.นางสาวเสาวนา เสียงสนั่น หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Published by:

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3” ในวันที่ 25 – 26 มกราคม 2560

ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

เวลา 09.00 น. ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย ขึ้นรับโล่เกียรติคุณ ในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3” ณ เวทีกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้หลายประเภท อาทิเช่น การแข่งขันทักษะทางด้านการประมง ,การแข่งขันทักษะทางด้านพืช,การแข่งขันทักษะทางด้านสัตว์, การแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร เป็นต้น

Published by:

“การแข่งขันทักษะการฟาดแส้ ครั้งที่ 3” ในงานเกษตรสุรนารี ประจำปี 2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันทักษะการฟาดแส้ ครั้งที่ 3” ในงานเกษตรสุรนารี ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชชสีมา

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม 2 คน คือ

1.อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ผกาเชิด

2.อาจารย์ ดร.จิระนันท์ อินทรีย์

และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 7 คน โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้

นางสาวไพลิน ปิดตาทะนัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการฟาดแส้เสียงดังต่อเนื่อง

นายชัชนัน สุระขันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการฟาดแส้เพื่อทำลายเป้า

นายธวัชชัย พิมพ์โชว์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการฟาดแส้เสียงดังต่อเนื่อง

Published by:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์และระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งขั้นพื้นฐาน”

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์และระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งขั้นพื้นฐาน” โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การอบรมโครงการในครั้งนี้มีคุณครู และน้องๆนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 20 โรงเรียน 90 คน เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้น ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560ถึง 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

Published by:

คณบดี พบนักศึกษาต่างประเทศ

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้พบปะกับนักศึกษาต่างประเทศ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่านได้ให้โอวาสแก่นักศึกษา พร้อมทั้งพูดคุยถึงผลการเรียนของนักศึกษา หลังจากจบเทอมแรกในปีการศึกษา 2560 และแนะนำการใช้ชีวิตประจำวันในรั้วมหาวิทยาลัยด้วย

Published by:

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “การลงแขกเกี่ยวข้าว”

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “การลงแขกเกี่ยวข้าว”  โดยมีท่านอาจารย์ สายัญ  พันธ์สมบูรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดโครงการครั่งนี้ เพื่อผลิตนักศึกษาให้มีทักษะการปฎิบัติตามระบบกลไกพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติโดยมีการศึกษาและแสวงหาองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเพื่อกำหนดอัตลักษณ์พื้นฐานของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพคือ

“เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช และมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ”  และเพื่อเป็นการสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันงดงามของบรรพบุรุษเอาไว้ ให้คงอยู่สืบไป

Published by:

พิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำหนดให้มีพิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2559 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และมหาบัณฑิต ในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ก่อนจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจริง