Category Archives: ข่าวการศึกษา

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ กลุ่มปรับปรุงพันธุ์และสรีรวิทยา ประจำปี 2561 ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7

ดร.จิรัฐติ ธรรมศิริ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้รับการคัดเลือกรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ กลุ่มปรับปรุงพันธุ์และสรีรวิทยา ประจำปี 2561 ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7  ตามที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ และสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านสัตวศาสตร์/สัตวบาล/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/ประมง(สัตว์น้ำ) กว่า 30 แห่งทั่วประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการผลิตสัตว์อย่างชาญฉลาดสู่ประเทศไทย 4.0″(Chances and Challenges of smart animal production for Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 21- 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดการประชุมดังกล่าวได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาสัตวศาสตร์ของประเทศไทย จึงเห็นควรให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง

Published by:

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 2- 3 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อการตวรจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์และเป้าหมาย เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะ  ของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้ทราบสถานภาพของคณะเทคโนโลยีอตสาหกรรมเกษตร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาไปสู่เกณฑ์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป

 

 

Published by:

โครงการเกษตรอินทรีย์เทคโนโลยีอัจฉริยะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการเกษตรอินทรีย์เทคโนโลยีอัจฉริยะ นำโดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณะคณาจารย์ ได้ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานพื้นที่ที่รองรับเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอวังน้ำเขียว เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 เพื่อการออกแบบหลักสูตรการผลิตบุคลากรภาคการเกษตร รวมถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคต กับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพมหานครและ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ (ส.ป.ก.)

Published by:

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561 และมีคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้   จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

โครงการสืบสานประเพณีไทย ปลูกฝังจิตใจใฝ่ธรรมะ

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย ปลกฝังจิตใจใฝ่ธรรมะ โดยในช่วงเช้า มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  ในเวลา 10.30 น. เป็นการแข่งขันการตำส้มตำลีลาของบุคลากรในคณะฯ และอีกหนึ่งกิจกรรม คือ การแข่งขันการประกวดร้องเพลงของบุคลากร เพื่อสงเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีของชนชาวไทยสืบไป

Published by:

ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาภาคปกติ ที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาภาคปกติที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

Published by:

โครงการจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะและบุคลิภาพเพื่อการบริการที่ประทับใจ

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่ประทับใจ  ณ อาคาร ๑๔ ชั้น ๒ ห้องพิกุลทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

การประชุมวิพากย์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการ “การประชุมวิพากย์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562” โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการครั้งนี้

Published by:

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่3/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

Published by:

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยเรื่อง “ความร่วมมือทางวิชาการ”

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญา ได้เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยเรื่อง “ความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดย ท่านรองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน อธิการบดี กับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ พิธีลงนามในครั้งนี้จัดขึ้น ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

Published by:

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ป.พันธุ์ปลา กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดงาน การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระหว่าง ป.พันธุ์ปลา  กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ในครั้งนี้ เพื่อผลิตกำลังคนรองรับการผลิตและอุตสาหกรรมประมง ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์ทางการผลิตและอุตสาหกรรมประมง และแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันศึกษา

Published by:

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

Published by:

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร กันธาพรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมให้หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อรับการโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป

Published by: