Category Archives: ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

Most Station ตอน กุ้งก้ามกรามลำปาว โดย ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย เรื่องเด่น
Published by:

พิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำหนดให้มีพิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2559 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และมหาบัณฑิต ในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ก่อนจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจริง

Published by:

งานทอดกฐิน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

Published by:

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เกยูร ดวงอุปมา กับโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย เรื่องเด่น

มื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 อาจารย์เกยูร ดวงอุปมา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น ระดับปริญญาเอก    โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ เชิดชูเกียรติแก่นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  โดยมีคณะกรรมการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากหลากหลายสาขาวิชา โครงการฯ ในครั้งนี้มีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแม่น้ำสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Published by:

ขอเชิญร่วมงาน กตัญญุตา คารวะ เชิดชูพระคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญร่วมงาน กตัญญุตา คารวะ เชิดชูพระคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมแสดง มุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

 

Published by:

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยขอนแก่น : KKU OPEN 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยขอนแก่น : KKU OPEN 2017

ในวันที่27พฤษภาคม2560 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>>> แข่งขันกอล์ฟมขอนแก่น

Published by:

กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ในวันที่ 12 เมษายน 2560 บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้ารดน้ำขอพร ท่าน ผศ.ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และท่าน ผศ.ดร.สมจิตร กันธาพรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และท่าน ผศ.ดร.นิภา นาสินพร้อม รองคณบดีฝ่านแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นศิริมงคล ในวาระขึ้นปีใหม่ไทย

Published by:

78ปี เกษตร และสงกรานต์ปีใหม่ไทย

ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ เชิญอาจารย์และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า พระภิกษุ สามเณร จำนวน 50 รูป (จากโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน จังหวัดกาฬสินธุ์) เพื่อให้เป็นศิริมงคล ณ บริเวณ แนวถนนต้นพิกุล ข้าง อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

Published by:

พิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำหนดให้มีพิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และมหาบัณฑิต ในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ก่อนจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจริง

Published by:

โครงการแข่งขันทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ

ในวันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการแข่งขันทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธิในครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.สมจิตร์ กันธาพรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการว่าเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและมีความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวิชาที่เรียน และสร้างความสามัคคี ความร่วมมือกับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น โดยมีฐานแข่งขันทักษะฯ ด้านต่างๆมากมาย