Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

Published by:

โครงการบูรณาการ ในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

งานบริการการศึกษาและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร กำหนดจัดโครงการบูรณาการ ในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลากลางบ้าน หมูที่ 5 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

Published by:

พิธีเปิดโครงการงานวิจัยการเลี้ยงหงส์ดำ(black swan)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน ประธานในพิธิ เปิดโครงการวิจัยการเลี้ยงหง์ดำ (Black swan) ในพื้นที่ลุ่มน้ำของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ เพื่อพัฒนาเป็นแห่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยทีมนักวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ดร.จิระนันท์ อินทรีย์ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา และความสำคัญของโครงการฯ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ์

Published by:

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีจิตอาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรวิชญ์  เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  และ ดร. เอกรินทร์  สารีพัว รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีจิตอาษาเข้าร่วมกิจกรรมในการแสดงฟ้อนออนซอนของดีเมืองกาฬสินธุ์  เพื่อร่วมแสดงในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

โครงการ “บัณฑิตลูกเกษตรกร”

นายวิเศษ คำไชโย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และทีมงาน เข้าพูดคุยปรึกษา เรื่องแนวทางในการรับสมัครนักศึกษา โครงการ “บัณฑิตลูกเกษตรกร” ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร กันธาพรม ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Published by:

​เตรียมพร้อม​ตอนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

คณะเทคโนโลยี​การเกษตร​เตรียมพร้อม​ตอนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ประชุมกำกับติดตามการปฏิบัติราชการโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดลที่จังหวัดกาฬสินธุ์

     

Published by:

แข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ แสดงความยินดีและให้โอวาท แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ในการคว้ารางวัลในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ณ มทร.อีสาน วข.สกลนคร โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่ อาจารย์ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร ดร.ฐิติมา นรโภค ดร.นพรัตน์ ผกาเชิด ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ 1.ตอบคำถามวิชาการสัตวศาสตร์ 2.ฟาดแส้ลีลา 3.ฟาดแส้ทำลายเป้า
รองชนะเลิศอันดับ 1 การเรียกชื่อวัตถุดิบ
รองชนะเลิศอันดับ 2 การคล้องและล้มวัว และการฟาดแส้ลีลา

Published by:

🌟โครงการบัณฑิตลูกเกษตรกร ปีการศึกษา 2562 🌟

🌟โครงการบัณฑิตลูกเกษตรกร ปีการศึกษา 2562 🌟
📋รับสมัครแล้ววันนี้ – 23 มีนาคม 2562📋
👨‍👩‍👧‍👦สามารถรับใบสมัครตรงจากสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ นะคะ

Published by:

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ นางสาวหนูเดือน สาระบุตร รองคณบดีงานบริหารและวางแผน นายณัฐพงษ์ ศรีสมุทร รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย นายเอกรินทร์ สารีพัว รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา นายสายัญ พันธ์สมบูรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช นายนุกูล แก่นจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ นายศราวุธ ดวงมะวงศ์ ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร กุลบุญ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง นายณัฏฐพงศ์ เจนวิพากษ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นางปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวสุภาภรณ์ ภูจิตทอง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวนิตญา แน่นอุดร ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วม

 

Published by:

ร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมอาหาร

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมอาหาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้รับรางวัลพร้อมกันถึงสองรางวัล โดย ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอุดมศึกษา
***นักศึกษา จำนวน 3 ทีม ๆ ละ 3 คน ดังนี้
ร่วมประกวด กลุ่มที่ 1 กลุ่ม OTOP ไทยสู่สากล จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่
🎉ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งรสอ่อมไก่ (มินิบาร์อ่อมไก่แซ่บ) ได้รางวัลชนะเลิศ🎉
นายวินัย นนขุนทด
นางสาวนันทพร ญาณพิบูลย์
นายพัฒน์พงษ์ ภาวงค์
🎉ร่วมประกวด กลุ่มที่ 2 กลุ่มนวัตกรรมอาหารในอนาคต จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่🎉
ชื่อผลิตภัณฑ์ หมูยอดักแด้พริกไทยดำ
นางสาวจันทร์เพ็ญ วัฒนนะน้อย
นางสาวศิริวรรณ หาสีสุก
นางสาวศิริญาพร ศรีแก้ว
🎉ชื่อผลิตภัณฑ์ น้ำสลัดโปรตีนสูงจากแมลงกินได้ ได้รองอันดับ 2🎉
นางสาววิจิตรา ณะตะวัน
นางสาวอัญชลี การสะอาด
นางสาวศิริลักษณ์ สมภาร

Published by:

โครงการตะลุยโจทย์ชีววิทยา

บรรยาการโครงการตะลุยโจทย์ชีววิทยา โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ห้อง 411 วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

Published by:

ร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมอาหาร

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมอาหาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้รับรางวัลพร้อมกันถึงสองรางวัล โดย ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอุดมศึกษา

Published by:

นักศึกษาระดับปริญญาโท ผ่านการคัดเลือกทุน พวอ.

🎉ขอแสดงความยินดี🎉 กับ นางสาวสุภาพร ดินรบรัมย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ผ่านการคัดเลือกทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของนักศึกษาปริญญาโท ทุนของ สกว. โดยอาจารย์ ดร.ฐิติมา นรโภค และ อาจารย์ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร ผู้ควบคุม

 

Published by:

เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทักษะการฟาดแส้

อาจารย์​ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร อาจารย์​นพรัตน์ ผกาเชิด และนางสาวทิพย์สุดา บุญมาทัน นักวิชาการสัตวบาล ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทักษะการฟาดแส้ ครั้งที่ ๔ และเข้าร่วมชมนิทรรศการ “งานเกษตรสุรนารี ๖๒” ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ได้ขวารางวัล​การเข้ากิจกรรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้
🏆🥇รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ฟ้าดแสทำลายเป้า
🏆🥇รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ฟ้าดแสลีลา
🏆🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟ้าดแสเสียงดังต่อเนื่อง

Published by: