Author Archives: nutthawut Laosangsri

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่  โดยภายในงาน มีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นศิริมงคล ต้อนรับน้องๆ เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยฯ

Published by:

โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ฝ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561  ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้   เพื่อให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าใจในเรื่องระบบการเรียนการสอน เข้าใจในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเรื่องการจัดกิจกรรมของคณะฯ

Published by:

โครงการสืบสานประเพณีไทย ปลูกฝังจิตใจใฝ่ธรรมะ

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย ปลกฝังจิตใจใฝ่ธรรมะ โดยในช่วงเช้า มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  ในเวลา 10.30 น. เป็นการแข่งขันการตำส้มตำลีลาของบุคลากรในคณะฯ และอีกหนึ่งกิจกรรม คือ การแข่งขันการประกวดร้องเพลงของบุคลากร เพื่อสงเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีของชนชาวไทยสืบไป

Published by:

ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาภาคปกติ ที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาภาคปกติที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

Published by:

โครงการจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะและบุคลิภาพเพื่อการบริการที่ประทับใจ

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่ประทับใจ  ณ อาคาร ๑๔ ชั้น ๒ ห้องพิกุลทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

การประชุมวิพากย์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการ “การประชุมวิพากย์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562” โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการครั้งนี้

Published by:

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่3/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

Published by:

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยเรื่อง “ความร่วมมือทางวิชาการ”

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญา ได้เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยเรื่อง “ความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดย ท่านรองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน อธิการบดี กับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ พิธีลงนามในครั้งนี้จัดขึ้น ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

Published by:

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ป.พันธุ์ปลา กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดงาน การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระหว่าง ป.พันธุ์ปลา  กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ในครั้งนี้ เพื่อผลิตกำลังคนรองรับการผลิตและอุตสาหกรรมประมง ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์ทางการผลิตและอุตสาหกรรมประมง และแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันศึกษา

Published by:

โครงการจัดการความรู้ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร”

วันที่ 17-18 พฤษาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นาสินพร้อม รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ให้เกิดองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรฯ

Published by:

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรออกสำรวจพื้นที่บ้านดงกล้วย สำหรับโครงการบริการวิชาการฯ

วันที่ 8 พฤศภาคม 2561 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ดร.เอกรินทร์ สารีพัว  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านดงกล้วย ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่ฯ เพื่อช่วยเหลือและหาทางแก้ไขปัญหา ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

Published by:

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

Published by:

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร กันธาพรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมให้หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อรับการโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป

Published by:

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

Published by:

การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

วันที่ 30 เมษายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการศึกษา ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต และเพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชา  เพิ่มรายวิชาตามความต้องการของผู้ประกอบการ  และปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ประกอบการ

Published by: