Author Archives: nutthawut Laosangsri

“การแข่งขันทักษะการฟาดแส้ ครั้งที่ 3” ในงานเกษตรสุรนารี ประจำปี 2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันทักษะการฟาดแส้ ครั้งที่ 3” ในงานเกษตรสุรนารี ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชชสีมา

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม 2 คน คือ

1.อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ผกาเชิด

2.อาจารย์ ดร.จิระนันท์ อินทรีย์

และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 7 คน โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาสินธุ์ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้

นางสาวไพลิน ปิดตาทะนัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการฟาดแส้เสียงดังต่อเนื่อง

นายชัชนัน สุระขันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการฟาดแส้เพื่อทำลายเป้า

นายธวัชชัย พิมพ์โชว์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการฟาดแส้เสียงดังต่อเนื่อง

Published by:

นักศึกษาสาธารณะรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ในวันที่ 10 มกราคม 2561 นักศึกษาสาธารณะรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เพื่ออวยพรและขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 แก่นักศึกษา ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

ประมวลภาพ โครงการทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานงานกีฬา และภาพบรรยากาศงานกีฬาสัมพันธ์มหวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

โครงการทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานงานกีฬา และภาพบรรยากาศงานกีฬาสัมพันธ์มหวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561  ในวันที่ 28 ธันวามคม 2560 จัดขึ้น ณ   อาคารกิจการนักศึกษา มหาิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

สวัสดีครับใหม่ 2018 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

Published by:

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8/2560

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2560 โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

โดยก่อนเริ่มการประชุม ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้มอบของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ แก่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ คุณวันชัย ถวิลไพร, คุณรัตติกร รัตนบุดตา, และคุณสำนัก กายาผาด

Published by:

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 22 ธันวาคม 2560  ผศ.ดร.นันทิยา สวุรรณปัญญา คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมท่านรองคณบดี และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งขอพรปีใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคล

Published by:

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561ท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 21 ธันวาคม 2560  ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ท่าน ดร.ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และคณาจารย์ บุคลากร  ได้มอบกระเช้าปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ ท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อขอพรในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561

Published by:

ขอเชิญร่วมงาน “การประชุมการสร้างกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ตามเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย : Run For New GEN “

ขอเชิญร่วมงาน “การประชุมการสร้างกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ตามเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย : Run For New GEN ” ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาสัตวศาสตร์ อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Published by:

อบรมโครงการ “เพิ่มพูนทักษะการแปรรูปสัตว์น้ำ : ผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา”

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดอบรมโครงการ  “เพิ่มพูนทักษะการแปรรูปสัตว์น้ำ : ผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา” โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการอบรมโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จาก ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง เป้นวิทยากรให้ความรู้การอบรมโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดขึ้น ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

Published by:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์และระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งขั้นพื้นฐาน”

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์และระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งขั้นพื้นฐาน” โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การอบรมโครงการในครั้งนี้มีคุณครู และน้องๆนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 20 โรงเรียน 90 คน เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้น ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560ถึง 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

Published by:

คณบดี พบนักศึกษาต่างประเทศ

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้พบปะกับนักศึกษาต่างประเทศ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่านได้ให้โอวาสแก่นักศึกษา พร้อมทั้งพูดคุยถึงผลการเรียนของนักศึกษา หลังจากจบเทอมแรกในปีการศึกษา 2560 และแนะนำการใช้ชีวิตประจำวันในรั้วมหาวิทยาลัยด้วย

Published by:

สู่ขวัญข้าว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการ “สู่ขวัญข้าว”โดยมี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ เพื่อเรียกขวัญพระแม่โพสพที่ตกหล่นตามท้องนาขึ้นสู่ยุ้งฉาง บูชาพระแม่โพสพ ป้องกันศัตรูพืชและสัตว์ทำลาย เพื่อให้ได้ผลผลิตมากในปีต่อไป ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี สืบไป

Published by:

การใช้ไถหัวหมูในการไถกลบตอซังข้าว – อ.อัดชา เหมันต์ – มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

การใช้ไถหัวหมูในการไถกลบตอซังข้าว – อ.อัดชา เหมันต์ – มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

https://www.youtube.com/watch?v=OPCeyMb6etI

Published by:

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาการแบบบรรยาย โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 สถาบัน (กล้องเกมส์) ครั้งที่ 5

อาารย์และนักศึกษาเทคนิคสัตวแพทย์ ได้เข้าร่วม การแข่งขันกาฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 สถาบัน(กล้องเกมส์) ครั้งที่ 5
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาการแบบบรรยาย
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 สถาบัน (กล้องเกมส์) ครั้งที่ 5 
ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Published by:

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแข่งขันทักษะทางการเกษตร ในงาน “เกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “แข่งขันทักษะทางการเกษตรการคล้องโค” ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม 2 คน คือ อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ผกาเชิด และอาจารย์ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 3 คน โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาสินธุ์ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ การโชว์การตีแส้ โดย นายชัชนัน สุระขันทร์ และนายทรงวุฒิ แย้มไสย์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การคล้องและล้มโค โดยนายชัชนัน สุระขันทร์ นายทรงวุฒิ แย้มไสย์ และนางสาวศศิธร บุรานนท์

Published by: